Ο1 – Ένταξη σε ατομικό επίπεδο των μεταναστών στην επαγγελματική ζωή – προσφέροντας νέες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη σε ατομικό επίπεδο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι «αποδέκτες εκπρόσωποι της αγοράς εργασίας» (εκπαιδευτές, καθοδηγητές, αλλά και σύμβουλοι/ διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρείες) για να στηρίξουν καλύτερα τη διαδικασία ένταξης των μεταναστών. Μπορεί να βοηθήσει στην απόκτηση γνώσεων και στην καλύτερη ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία γενικότερα.

  MIMI_ IO 1_Greek version    

O2 –  Ένταξη σε ατομικό επίπεδο των μεταναστών στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή – εργαλεία αλλαγής νοοτροπίας που απευθύνονται και αυτά σε «αποδέκτες εκπροσώπους της αγοράς εργασίας», αλλά αυτή τη φορά στοχεύουν πιο άμεσα στην άποψή τους, τον «στερεότυπο τρόπο σκέψης» τους απέναντι στους μετανάστες και τις μαθησιακές δυνατότητες που βοηθούν στην ευαισθητοποίηση και την κατανόηση των αναγκών των μεταναστών, του τρόπου διαβίωσης και του συναισθηματικού βάρους από την προσωπική τους ιστορία (φυγή, τραυματική εμπειρία, εγκατάλειψη της χώρας και τελικά της οικογένειάς τους χωρίς τη δυνατότητα επιστροφής στο εγγύς μέλλον).